Política de privacitat


Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la normativa vigent de protecció de dades personals, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.


RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia al dispositiu de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre publico, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a titulo enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat ́s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre publico. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.


AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.


PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador compleix amb les directrius de la normativa vigent de protecció de dades personals i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.


L’usuari pot exercir els seus drets:

Conèixer per a què seran usats les teves dades, a més de qui els té, a qui els hi cedirà i qui són els seus destinataris finals i fins quan es conservarà o serà usada la seva informació.

Sol·licitar al responsable la suspensió del tractament de les seves dades mentre es verifica l’exactitud d’aquests, o mentre es resol el seu dret d’oposició al tractament d’aquests, la conservació de les seves dades personals si el seu tractament és il·lícit i s’oposa a la seva supressió sol·licitant la limitació del seu ús i sol·licitar la portabilitat de les seves dades a altres proveïdors en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Rectificar les seves dades quan siguin inexactes o estiguin incomplets.

Suprimir les seves dades sense dilació indeguda pel tractament il·lícit dels mateixos o perquè desapareix la finalitat que va motivar la seva recollida o tractament (“dret a l’oblit”). Excepció: dret a la llibertat d’expressió i informació.

Oposició al tractament de les seves dades personals quan per motius relacionats amb la seva situació personal, hagi de cessar aquest tractament o quan l’objecte sigui el màrqueting directe. Excepció: quan s’acrediti un interès legítim o quan siguin necessaris per a l’exercici de defensa o reclamacions.

En relació a comunicacions electròniques, els informem que les dades de caràcter personal estan inclosos en un fitxer automatitzat el responsable del qual és el prestador. Si desitja exercitar els seus drets, dirigeixin-se per escrit o per email a través dels mitjans indicats.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a titulo enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així́ com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així́ com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, dirigeixin-se per escrit o per email a través dels mitjans indicats.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la província del domicili social del prestador.